نام فروشگاه / شرکت *

نوع محل کسب*

فروشگاهدفترسایر(در توضیحات ذکر شود)

عنوان پروانه یا جواز فعالیت*

سابقه فروش*

تلفن ثابت*

فکس


نام مدیر *

نوع مالکیت*

ملکیاستیجاریسایر(در توضیحات ذکر شود)

نوع فعالیت*

ایمیل*

تلفن همراه*آدرس*


توضیحات